UAB „Martonas“ etikos kodeksas

Įvadas

1. UAB „Martonas“ (toliau – Bendrovės) etikos kodeksas (toliau – Kodeksas) apibrėžia veiklos ir elgesio principus bei profesinės etikos normas, kuriomis vykdydami savo pareigas turi vadovautis bendrovėje dirbantys asmenys (toliau – darbuotojai).

2. Kodeksas remiasi Bendrovės vizija ir pagrindinėmis vertybėmis, padeda jas puoselėti ir parodo kaip Bendrovės darbuotojai turėtų dirbti komandoje, su verslo partneriais, klientais bei kitais visuomenės nariais. Šio Kodekso nuostatos yra privalomos visiems Bendrovės darbuotojams.

3. Kodekso tikslai:

3.1. Apibrėžti elgesio normas ir taisykles;

3.2. Informuoti ir šviesti darbuotojus verslo etikos ir elgesio verslo aplinkoje klausimais;

3.3. Kelti darbinį suinteresuotumą;

3.4. Ugdyti darbuotojų atsakomybę;

3.5. Palaikyti gerą, motyvuojančią veiklai ir patrauklią darbinę atmosferą Bendrovėje;

3.6. Užtikrinti pagarba ir pasitikėjimu grįstus santykius, skatinant Bendrovėje kylančias problemas spręsti nedelsiant;

3.7. Apsaugoti dabuotojus nuo konfliktinių situacijų ir neetiško elgesio, apibrėžiant netoleruotino elgesio atvejus.

Pagrindiniai etikos kodekso principai

 1. Kodekse išdėstytos verslo etikos bei elgesio normos remiasi šiais principais:

4.1. Sąžiningumo:

 • elgtis sąžiningai ir garbingai Bendrovės ir jos darbuotojų atžvilgiu;

 • tęsėti duotus pažadus;

 • nesiimti sukčiavimo, apgaulės;

 • nenaudoti darbo laiko, materialinių ir finansinių išteklių savo ir artimų asmenų poreikiams tenkinti;

 • siekti palaikyti tokią darbo atmosferą, kuri yra saugi, skaidri ir kurioje asmuo yra gerbiamas ir nepersekiojamas;

 • skatinti geriausią darbuotojų sugebėjimų panaudojimą bei vystymą, o taip pat lygias galimybes profesinėje srityje;

4.2. Pagarbos įstatymui, žmogui ir jo teisėms:

 • Darbuotojai privalo vienodai traktuoti kitus asmenis ir savo kalba, veiksmais ar siūlomais sprendimais nediskriminuoti atskirų asmenų ar jų grupių dėl amžiaus, lyties, socialinės padėties, rasės, religijos, seksualinės orientacijos, odos spalvos, tautybės, politinių pažiūrų, fizinės negalios ar šeiminės padėties ir imtis visų priemonių užkirsti kelią pastebėtai diskriminacijai;

 • Elgtis pagarbiai, pakančiai ir geranoriškai nepaisant asmens savybių, turtinės ar visuomeninės padėties ir pažiūrų;

 • Nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, neignoruoti žmogaus teisių ir jas ginti, tais atvejais, kai yra vykdomi akivaizdūs pažeidimai;

4.3. Atsakomybės ir atskaitomybės:

 • Suvokti Bendrovės įsipareigojimus akcininkams, klientams, darbuotojams ir verslo partneriams;

 • Stropiai, efektyviai ir visiškai išnaudodami savo sugebėjimus vykdyti pavestas pareigas, suvokti savo pareigų ir prievolių svarbą;

 • Savo profesinę veiklą grįsti asmenine atsakomybe už sprendimų ar veiklos rezultatų pasekmes, galimą naudą bei žalą, trumpalaikius ar ilgalaikius padarinius;

 • Prisiimti atsakomybę už savo veiklą nesidangstant komandiniais sprendimais;

 • Prisiimti dalį atsakomybės už kolegialiai priimamą sprendimą;

4.4. Pavyzdingumo:

 • Savo išvaizda, kalba ir elgesiu rodyti pavyzdį, laikantis visuotinai pripažintų elgesio taisyklių;

 • Būti tolerantiškam ir paslaugiam, pagarbiai elgtis su bendradarbiais ir kitais asmenimis, su darbu susijusias konfliktines situacijas spręsti taikiai ir mandagiai ir taip nuolat rūpintis Bendrovės įvaizdžiu;

 • Savo pareigas atlikti laiku ir kompetentingai;

 • Visada veikti profesionaliai ir humaniškai;

 • Naudoti savo darbo laiką efektyviai;

 • Nuolat tobulintis ir kelti savo kvalifikaciją;

 • Pripažinti savo darbines klaidas ir jas taisyti;

 • Nereikšti paniekos kolegoms, pavaldiniams, vadovams, neįžeidinėti.

 • Būti tiksliu, punktualiu, nepriekabiauti, nesikeikti, nepiktnaudžiauti alkoholiu, narkotikais ar kitomis prichotropinėmis medžiagomis.

4.5. Nešališkumo, objektyvumo ir teisingumo:

 • Darbinėje veikloje žmones vertinti atsižvelgiant į jų komeptenciją, pasiekimus ir įgūdžius;

 • Savo veikloje būti objektyviu, priimti sprendimus vadovaujantis aiškiais vertinimo kriterijais, vengiant asmeniškumo, emocijų, atsižvelgiant į oponentų, taip pat ekspertų nuomonę bei kitus objektyvius veiksnius;

 • Vertinti veiklumą, iniciatyvumą, bendradarbiavimą, kompromisų ieškojimą ir atvirumą.

Etikos ir elgesio normos

 1. Santykiai su klientais. Bendrovės sėkmės pagrindas – klientų aptarnavimo kokybė ir veiklos efektyvumas. Bendraudami su klientais darbuotojai:

 • Laikosi Bendrovės klientų aptarnavimo taisyklių reikalavimų;

 • Bendradarbiauja siekdami partnerystės ir abipusės naudos;

 • Pateikia teisingą informaciją apie produktus, teikiamas paslaugas ir jų kainą;

 • Vienodai vertina visus klientus;

 • Santykius grindžia abipusia pagarba ir tolerancija;

 • Nepalieka nei vieno neišnagrinėto ir iki galo neišspręsto klausimo su klientu.

 1. Santykiai Bendrovės viduje:

 • Bendrovės darbuotojų santykiai turi būti grindžiami tarpusavio pagarba, sąžiningumu ir pasitikėjimu;

 • Darbuotojai nevaržo vieni kitų teisių, vengia asmeninio įžeidinėjimo, orumo žeminimo, apkalbų, šmeižto, reputacijos menkinimo, neigiamų emocijų demonstravimo;

 • Mandagiai bendrauja su savo kolegomis ir komandos nariais;

 • Netoleruoja kito asmens įžeidinėjimo ar žeminimo;

 • Vykdydami pavestas užduotis ir nurodymus darbuotojai teikia bendradarbiams iš savo ir kitų padalinių pagal pareigines funkcijas žinotiną informaciją, netrukdo bendradarbių darbui;

 • Už netyčines klaidas darbuotojai nėra baudžiami, tačiau Bendrovėje nėra toleruojamas piktybinis ar kensmingas elgesys bei pasikartojančios klaidos;

 • Vadovai pagarbiai elgiasi su jiems pavaldžiais darbuotojais, nurodymai, pavedimai ir pastabos dėl pavaldinių darbo trūkumų ir klaidų reiškiamos korektiškai, stengiantis sukurti vadovaujamame kolektyve darbingą ir draugišką aplinką, užkirsti kelią konfliktams, šalinti nesutarimų priežastis, objektyviai vertina pavaldinių dalykines savybes bei pasiekimus veikloje.

 1. Santykiai su konkurentais:

 • Bendrovė palaiko laisvą verslą bei konkurenciją ir nebando užkirsti kelio kitoms bendrovėms laisvai su jomis konkuruoti;

 • Bendrovė viešai nekomentuoja konkurentų veiklos;

 • Bendrovė siekia konkuruoti sąžiningai, laikydamasi veikiančių įstatymų ir vadovaudamasi verslo etikos principais. Savo konkurencingumą Bendrovė didina efektyvindama valdymą, didindama našumą ir mažindama sąnaudas.

 1. Konfidenciali informacija:

 • Konfidenciali informacija – tai viešai neskelbiama turtinė, finansinė, techninė informacija, taip pat duomenys apie akcininkus, darbuotojus ir klientus. Bendrovės konfidencialios informacijos apsaugos užtikrinimas yra itin svarbus. Darbuotojai privalo žinoti kokia informacija bendrovėje yra laikoma konfidencialia. Darbuotojai pasirašytinai įsipareigoja neskelbti informacijos, kuri jam patikima tvarkyti (naudotis) darbo metu, neatskleisti, neprarasti ir neperduoti asmenis, kurie neįgalioti jos sužinoti už organizacijos ribų;

 • Darbuotojai gerbia vartotojo teisę į privatumą ir saugo klientų suteiktą konfidencialią informaciją net ir pasibaigus sutartiniams santykiams su klientu. Taip pat šios informacijos neviešina ir nenaudoja klientų nenaudai arba trečių asmenų naudai (nebent tokią teisę suteikia patys klientai arba to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai);

 • Darbuotojai negali naudoti konfidencialios informacijos neteisėtiems tikslams. Jie taip pat privalo imtis veiksmų, padėsiančių apsaugoti slaptą informaciją nuo praradimo, vagystės, neteisėto naudojimo ar pakeitimo;

 • Bendrovės viduje konfidenciali informacija turėtų būti atskleidžiama tik tuomet, kai tai yra būtina;

 • Darbuotojams, kurie išeina iš bendrovės, turi būti primenama dėl jų atsakomybės ir toliau saugoti ir neviešinti konfidencialios informacijos, kurią sužinojo dirbdami.

 • Bendrovė tikisi, kad nauji darbuotojai, atėję iš kitų įmonių nepaviešins pastarųjų konfidencialios informacijos.

 1. Politinė ir visuomeninė veikla:

 • Darbuotojai gali dalyvauti politinėje ir visuomeninėje veikloje, kelti savo kandidatūrą rinkimuose, vadovauti rinkiminei kampanijai, rinkti lėšas ar kitaip prisidėti prie organizacijos ar partijos vykdomos veiklos, tačiau šie veiksmai yra aiškiai atskirti nuo jų profesinės veiklos ir atsakomybės bei netrukdo tinkamai atlikti tiesiogines pareigas Bendrovėje;

 • Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų vieši politiniai pasisakymai ir vertinimai būtų suprasti kaip jų asmeninė, o ne Bendrovės nuomonė;

 • Bendrovės darbuotojai informuoja savo vadovus dėl savo dalyvavimo ar ketinimų dalyvauti renkamuose politinių partijų, valdžios ir savivaldos organuose.

Etikos kodekso veiksmingumo užtikrinimas

 1. Etikos kodekso nuostatų laikymasis grindžiamas Bendrovės darbuotojų savimone ir sąžine. Bedrovė visapusiškai remia savo darbuotojus, kurie sąžiningai laikosi Kodekso nuostatų, ypač, kai jie susiduria su spaudimu iš šalies jas pažeisti.

 2. Jei darbuotojai sužino apie pažeidimus ar įtaria, kad galėjo būti nesilaikoma Bendrovės veiklos principų ir etikos kodekso, jie turėtų kreiptis į savo tiesioginį vadovą patarimo.

 3. Pažeidus Kodekso normas darbuotojui gali būti taikomos tarnybinės nuobaudos, įskaitant ir atleidimą iš darbo.